İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONU ANLATIMI

BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

Bir Kahraman Doğuyor konu anlatımı içinde öğrenecekleriniz;

-Avrupa’da Yaşanan Değişim (Fransız İhtilali)

-Osmanlı Devletini Parçalanmaktan Kurtaran Fikir Akımları (Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük)

-Mustafa Kemal’in Hayatı

-Mustafa Kemal’in Okuduğu Okullar

-Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Olaylar ve Kişiler

-Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

-Mustafa Kemal’in Savaştığı Cepheler

-Atatürk’ün Kişisel Özellikleri

Avrupa’da Yaşanan Değişim

-1789 yılında Fransa’da halk Kral’a karşı ayaklanarak Fransız İhtilalini başlatmıştır.

-Fransız İhtilali ile halk daha fazla hak ve hürriyet istediğini belirtti. 

-Fransız ihtilali ile yeni bir devlet anlayışı ve yeni bir dünya görüşü ortaya çıktı. 

-1800’lü yılların başında Fransız İhtilalinin etkisiyle Sanayi İnkılabı başladı.

-Sanayi İnkılabı ile insan gücü azaltıldı. Buharlı makineler devreye girdi. Az güç ile fazla üretim yapıldı ve Avrupalılar zenginleşmeye başladı. Mal ihtiyacı artan devletler yüzünden sömürgecilik ortaya çıktı. Sömürgecilik devletler arasında bir yarış halini aldı.

-Fransız İhtilali ile ortaya milliyetçilik akımı çıktı.

-Milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkiledi.

-İmparatorluklar ve krallıklar içindeki birçok farklı millet kendi devletlerini kurmak istediler ve bu nedenle ayaklanmalar başladı.

-Osmanlı Devleti bu ayaklanmalara engel olmak için Tanzimat Fermanını ilan ederek milletlere bazı haklar vermeye başladı.Bu haklar içinde müslüman ve gayrimüslim eşitliği, can ve mal güvenliği, vergilerde eşitlik gibi birçok karar duyuruldu.

-Ardından ilan edilen Islahat Fermanı ile gayrimüslimlere daha geniş haklar verildi. Islahat Fermanı ile amaçlanan devletin parçalanmasını engellemek ve kendi milletlerinin haklarını savunma bahanesiyle dış ülkelerin iç işlerine karışmasına engel olmaktı.

-1876 yılında ise I.Meşrutiyet ilan edildi ve Kanuni Esasi adında Osmanlı’nın ilk yazılı anayasası hazırlandı.

-Mustafa Kemal Selanik’te doğdu ve büyüdü. Selanik önemli bir liman kentiydi ve kültürel açıdan çok zengindi.

Osmanlı Devleti’ni Parçalanmaktan Kurtarmak İçin Uygulanan Fikir Akımları

Batıcılık: Batı ülkeleri örnek alınarak Osmanlı yıkılmaktan kurtarılmaya çalışıldı.

Osmanlıcılık: Bu fikir akımıyla Osmanlı içinde hepimiz biriz, hepimiz eşitiz fikri aşılanmaya çalışılmıştır. Dil, din, ırk ayırt etmemiştir. 

İslamcılık: Osmanlı içinde Müslüman olan halk bir arada tutulmaya çalışılmıştır. Ancak Araplar İngiltere’nin yanında yer aldığından bu fikir akımı etkisiz kalmıştır. Son olarak Türkçülük akımı denenmiştir.

Türkçülük: Türkçülük fikri uygulandığında Türk milletinden devletine sahip çıkması söylenmiştir.

Mustafa Kemal’in Hayatı

Mustafa Kemal 1881 yılında doğmuştur, annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi’dir. Mustafa Kemal küçük yaşta babasını kaybetmiştir. Bunun üzerine kardeşi ile yaşadığı hayat güçlükleri de eklenince yaşadığı zorluklar O’nu çok iyi bir insan ve asker yapmıştır.

Atatürk’ün çocukluk yıllarında bulunduğu karışık ortam, Balkanların isyanı gibi birçok nedenden dolayı vatan sevgisi de kendisi büyüdükçe büyümüştür ve askerlik mesleğini seçmesinde etkili olmuştur. 

Atatürk’ün Okuduğu Okullar 

– Mahalle Mektebi

– Şemsi Efendi İlkokulu

– Selanik Mülkiye Rüştiyesi

– Selanik Askeri Rüştiyesi

– Manastır Askeri İdadisi

– Harp Okulu

– Harp Akademisi

Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Olaylar ve Kişiler

-Selanik Askeri Rüştiyesi’nde matematik dersine olan ilgi ve yeteneğinden dolayı matematik öğretmeni Mustafa Bey O’na Kemal adını vermiştir. 

-Namık Kemal, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul gibi yazarları okuyarak milliyetçilik fikrini geliştirmiştir.

-Fransız İhtilali’ni hazırlayan J.J.Rousseau’nun fikirlerinden de yararlanmıştır.

-Mustafa Kemal J.J.Rousseau’nun bütün eserlerini incelemiştir ve eserlerindeki cumhuriyetçi ve özgürlükçü fikirlerinden çok etkilenmiştir. 

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

-İlk görev yeri Şam’dır.

-Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin kurulmasında katkısı büyük olmuştur. Daha sonra Manastır ve Selanik’te görev yaptı.

-31 Mart İsyanı ile tarih sahnesine ilk adımı attı. Mustafa Kemal 31 Mart isyanını bastırmak için gelen Hareket Ordusu’nda Subay’dı. 

-İlk askeri başarısı Trablusgarp Savaşı’dır.

-I.Dünya Savaşı’ndan önce  İtalya, Trablusgarp’a saldırdı ve Mustafa Kemal İtalya giderek halkı İtalya’ya karşı örgütleyerek işgale engel oldu. Bunun üzerine İtalya Osmanlı’ya saldırdı ve Uşi Antlaşması yapılmasına neden oldu.

-Buda Kuzey Afrika’daki son toprak parçamız olan Traplusgarp’ı kaybetmemize neden oldu.

-On iki Ada geçici olarak İtalyanlara bırakıldı.

-Mustafa Kemal’in adını duyurduğu bir bir diğer olay ise 1.Dünya Savaşı’nın Çanakkale Cephesidir. Buradaki başarıları sayesinde Kurtuluş Savaşı’nın lideri olmuştur.

Mustafa Kemal’in Savaştığı Cepheler

-Çanakkale Cephesi 

-Suriye-Filistin Cephesi

-Kafkasya Cephesi 

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri

-Ulusçudur.

-Vatan ve milletine düşkündür.

-İyi kalplidir.

-Eğitimciliği.

-İdealisttir.

-Sabırlıdır.

-Disiplinlidir.

-Liderdir.

-İnkılapçıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.