DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

7.SINIF BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE CEVAPLARI

7.SINIF BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE CEVAPLARI

Sevgili Öğrenciler  bu yazımızda 2021-2022 7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları  İngilizce ders kitabı 5.ünite  sayfa 74-88 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı sizler için hazırladık.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 5.Ünite Cevapları 2021

2021-2022 7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 182 sayfadan oluşuyor. 7.Sınıf İngilizce Bilim ve Kültür yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1:APEARANCE AND ERSONALITY

UNIT 2: SPORTS

UNIT 3: BIOGRAPHIES

UNIT 4: WILD ANIMALS

UNIT 5: TELEVISION

UNIT 6: CELEBRATIONS

UNIT 7: DREAMS

UNIT 8: PUBLIC BUILDINGS

UNIT 9: ENVIRONMENT

UNIT 10:PLANETS

Hazırlamış olduğumuz 7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Sitemizde 7.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 7.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2021-2022 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık.

7.sınıf Bilim Kültür  yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182

ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 5.Ünite Cevapları  (Sayfa 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88 )

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

a. How often do you watch TV?

a. Ne sıklıkla televizyon izliyorsun?

b. What kind of TV shows do you prefer watching?

b. Ne tür dizileri izlemeyi tercih edersiniz?

1 Match the words with the pictures and write. One word is extra.

1 Kelimeleri resimlerle eşleştirin ve yazın. Bir kelime fazladan.

a.How often do you watch TV?

b.What kind of TV shows do you prefer watching?

2 Give an example for the following TV shows.

2 Aşağıdaki TV programları için bir örnek verin.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı

1 Listen and write which programmes they watch and their reasons.

1 Hangi programları izlediklerini ve nedenlerini dinleyin ve yazın.

Programmes / Reasons

2 Listen and tick () the programmes Sally watched on the weekend.

2 Sally’nin hafta sonu izlediği programları dinleyin ve işaretleyin ().

3 Listen and fi ll in the blanks.

3 Boşlukları dinleyin ve doldurun.

always / never / sometime / often / usually.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı

1 Read Maria’s TV programme preferences.

1 Maria’nın TV programı tercihlerini okuyun.

I prefer quiz show to talk show because they are very amusing. I never watch soap operas and short programmes because they are boring.

Now, talk about your preferences. Use the given programmes and the adjectives to help you.

Şimdi tercihleriniz hakkında konuşun. Verilen programları ve sıfatları kullanın sana yardım etmek için.

2 Work in pairs, ask and answer about your partner’s preferences.You may use the programmes in exercise 1 or your own.

2 İkili çalışın, partnerinizin tercihlerini sorun ve cevaplayın. 1. alıştırmada programları veya kendinizinkini kullanabilirsiniz.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı

1 Look at the pictures and guess what they are doing.

1 Resimlere bakın ve ne yaptıklarını tahmin edin.

1.They are chatting about a topic.

2 Close your books. Listen to the CD and answer the questions.

2 Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

a. Where are they?

a. Neredeler?

There are at home.

b. What are they talking about?

b. Onlar ne hakkında konuşuyor?

b.They talk about what kinds of TV shows they like.

3 Open your books. Listen and read the dialogue. Then, do the exercises.

3 Kitaplarınızı açın. Diyaloğu dinleyin ve okuyun. Ardından egzersizleri yapın.

a Circle the correct option.

a Doğru seçeneği daire içine alın.

b Make a list of the programmes mentioned in the dialogue.

b. Diyalogda bahsedilen programların bir listesini yapın.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı

4 Read the paragraph.

4 Paragrafı okuyun.

a.Write True (T) or False (F).

Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

b Answer the following questions.

b Aşağıdaki soruları yanıtlayın.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

5 Read the extracts and match them with the types of the shows. One word is extra. 

5 Alıntıları okuyun ve şov türleriyle eşleştirin. Tek kelime
ekstra.

1-f  / 2-b  / 3-a  / 4-d  / 5-c  /6-e

6 Read and write the names of the programmes they mention.

6 Bahsettikleri programların adlarını okuyup yazın.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı

7 Let’s fi nd out if you are a television addict or not!

7 Televizyon bağımlısı olsanız da olmasanız da çıkalım!

1-b * 2-a  * 3-b  * 4-a  * 5-a  * 6-a.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı

1 Read the following conversation.

1 Aşağıdaki konuşmayı okuyun.

Now, work in pairs and act out the dialogue.

Şimdi, ikili olarak çalışın ve diyaloğu canlandırın.

2 Make a survey in the classroom. Ask fi ve of your friends what their favourite TV shows are and write their answers.

2 Sınıfta bir anket yapın. Beş arkadaşınıza en sevdiklerini sorun
TV şovları cevaplarını yazın.

3 Talk about a TV show you’ve watched lately. Say your opinions about it.

Son zamanlarda izlediğiniz bir TV programı hakkında konuşun. Bununla ilgili fikirlerinizi söyleyin.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı

Check the following text. Then, write a similar one telling about your daily routine and preferences.

Aşağıdaki metni kontrol edin. Ardından, günlük yaşamınız hakkında benzer bir şey yazın. rutin ve tercihler.

Read the sample paragraph, and then choose two types of TV
programmes that you frequently watch and prepare a poster giving information about them.

Örnek paragrafı okuyun ve ardından iki tür TV seçin
sık izlediğiniz ve poster hazırladığınız programlar
onlar hakkında bilgi.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı

1 Match the words with the pictures and write. One word is extra.

1 Kelimeleri resimlerle eşleştirin ve yazın. Bir kelime fazladan.

news
documentary
commercial talk show
quiz show
sitcom
series

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı

2 Listan and tick () the correct frequency adverb according to Mike’s preferences.

2 Mike’ın sözlerine göre doğru frekans zarfını dinleyin ve işaretleyin (). tercihler.

Now, tick () your preferences.

Şimdi, tercihlerinizi işaretleyin

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı

3 Fill in the blanks with the given words. One word is extra.

3 Boşlukları verilen sözcüklerle doldurun. Bir kelime fazladan.

4 Make sentences about those people’s preferences. Use prefer.

4 Bu insanların tercihleri ​​hakkında cümleler kurun. Tercih kullanın.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

5 Ask questions for the underlined phrases.

5 Altı çizili ifadeler için sorular sorun.

6 Read the e-mail.

6 E-postayı okuyun.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

a Write True (T) or False (F).

a Doğru Yaz (T) veya Yanlış (F).

b Suppose you’re Leonard and reply to Rob.

b Diyelim ki Leonard olduğunuzu ve Rob’a yanıt verin.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

7 Do the quiz!.

7 Testi yapın !.

8 Answer the questions.

8 Soruları cevaplayın.

 

2021-2022 7.SINIF DİĞER TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2021-2022 7.SINIF MEB VE BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS VE ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.