DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

7.SINIF BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

7.SINIF BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

Sevgili Öğrenciler  bu yazımızda 2020-2021 7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları  İngilizce ders kitabı 4.ünite  sayfa 58-72 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı sizler için hazırladık.

 

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 4.Ünite Cevapları 2020

 

2020-2021 7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 182 sayfadan oluşuyor. 7.Sınıf İngilizce Bilim ve Kültür yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1:APEARANCE AND ERSONALITY

UNIT 2: SPORTS

UNIT 3: BIOGRAPHIES

UNIT 4: WILD ANIMALS

UNIT 5: TELEVISION

UNIT 6: CELEBRATIONS

UNIT 7: DREAMS

UNIT 8: PUBLIC BUILDINGS

UNIT 9: ENVIRONMENT

UNIT 10:PLANETS

Hazırlamış olduğumuz 7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 7.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 7.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2020-2021 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık. 7.sınıf Bilim Kültür  yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2020-2021 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 4.Ünite Cevapları  (Sayfa 58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72 )

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

Get Ready

a. Do you know any wild animals?

a. Hiç vahşi hayvan tanıyor musun?

b. Why do you think some animals become extinct?

b. Neden bazı hayvanların neslinin tükendiğini düşünüyorsunuz?

Vocabulary

1 Match the words with the correct pictures. One word is extra.

1 Kelimeleri doğru resimlerle eşleştirin. Bir kelime fazladan.

2 Write the words in the correct boxes.

2 Kelimeleri doğru kutulara yazın.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

Listening

1 Listen and name the animals according to the order you hear.

1 Dinleyin ve duyduğunuz sıraya göre hayvanları adlandırın.

2 Listen again and fi ll in the blanks.

2 Tekrar dinleyin ve boşlukları doldurun.

3 Listen to Doctor David Russel and circle the correct answers.

3 Doktor David Russel’ı dinleyin ve doğru cevapları daire içine alın.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

Speakıng

1 Work in pairs. Ask and answer about the characteristics of the following animals. Search the Internet if you need help.

1 İkili çalışın. Aşağıdakilerin özelliklerini sorun ve cevaplayın
hayvanlar. Yardıma ihtiyacınız olursa İnternet’te arama yapın.

2 Play a game. Ask questions and fi nd out your friends’ favourite animal.

2 Bir oyun oynayın. Sorular sorun ve arkadaşlarınızın en sevdiği hayvanı bulun.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

Readıng

1 Look at the pictures. Say what kind of animals you see.

1 Resimlere bakın. Ne tür hayvanlar gördüğünüzü söyleyin.

2 Close your books. Listen to the CD and answer the questions.

2 Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

a. What are the texts about?

a. Metinler ne hakkında?

b. Why are reptiles cold-blooded animals?

b. Sürüngenler neden soğukkanlı hayvanlardır?

3 Open your books, listen and read the texts. Then, do the exercises.

3 Kitaplarınızı açın, dinleyin ve metinleri okuyun. Ardından egzersizleri yapın.

a Write True (T) or False (F).

a Doğru Yaz (T) veya Yanlış (F) 

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

4 Read the paragraph.

4 Paragrafı okuyun.

Now, write the reasons why some animals became extinct.

Şimdi, bazı hayvanların neslinin tükenmesinin nedenlerini yazın.

Read the sentences and write the names of the animals. Then, match them with the pictures.

Cümleleri okuyun ve hayvanların isimlerini yazın. Sonra onları resimlerle eşleştirin.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

6 Roger prepared a poster for his project about wildlife. Read his suggestions to protect wildlife.

6 Roger, yaban hayatıyla ilgili projesi için bir poster hazırladı. Önerilerini okuyun vahşi yaşamı korumak için.

a.Answer the questions according to Roger’s poster.

a. Roger’ın posterine göre soruları cevaplayın.

Add four more suggestions.

Dört öneri daha ekleyin.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

7 Work in pairs. Read the given sentences and make suggestions. Use should / shouldn’t.

7 İkili çalışın. Verilen cümleleri okuyun ve önerilerde bulunun. Kullanmalı / olmamalı.

8 Read the sentences given below and put them in the correct place in the text.

8 Aşağıda verilen cümleleri okuyunuz ve metin içinde doğru yere koyunuz.

Now, write True (T) or False (F).

Şimdi True (T) veya False (F) yazın.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı

Speakıng

1 Work in pairs and make simple suggestions to protect wildlife.

1 İkili çalışın ve vahşi yaşamı korumak için basit önerilerde bulunun.

2 Prepare a speech about wildlife and present it to the class.

2 Yaban hayatı hakkında bir konuşma hazırlayın ve bunu sınıfa sunun.

Search the Internet and take notes about the reasons why some animals became extinct. Then, share it with your friends.

İnternette arama yapın ve bazı hayvanların neden nesli tükenmiş. Ardından arkadaşlarınızla paylaşın.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

Wrıtıng

Read the following text. Then, write a paragraph describing wildlife animals. Search the Internet if you need help.

Aşağıdaki metni okuyun. Ardından, vahşi yaşam hayvanlarını açıklayan bir paragraf yazın.Yardıma ihtiyacınız olursa İnternet’te arama yapın.

1.Choose two wild animals and prepare a poster describing them, then make suggestions to protect wild animals.

1. İki vahşi hayvan seçin ve onları tanımlayan bir poster hazırlayın, ardından vahşi hayvanları korumak için önerilerde bulunun.

2.Expand your visual dictionary with new words.

2. Görsel sözlüğünüzü yeni kelimelerle genişletin.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı

1 Write the names of the animals you see in the pictures in the correct column.

1 Resimlerde gördüğünüz hayvanların adlarını doğru sütuna yazın.

Mammals — Memeli

Reptiles — Sürüngen

Birds — Kuşlar

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

2.Fill in the blanks with the given words. One word is extra.

2.Boşlukları verilen sözcüklerle doldurun. Bir kelime fazladır

3.Listen and fi ll in the blanks.Track 18.

3.Boşlukları dinleyin ve doldurun. 18’i takip edin.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı

4.Rewrite the sentences. Use should / shouldn’t.

4.Cümleleri yeniden yazın. Kullanmalı / kullanmamalı.

5.Match the words with the correct pictures. One word is extra.

5.Kelimeleri doğru resimlerle eşleştirin. Bir kelime fazladan.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı

6.Read the paragraphs and match them with the correct animals.One picture is extra.

6.Paragrafları okuyun ve bunları doğru hayvanlarla eşleştirin. Bir resim ekstra.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı

7.Fill in the charts. Give four examples for each category.

7.Grafikleri doldurun. Her kategori için dört örnek verin.

8.Draw or stick a picture of a wild animal and write a paragraph about it.

8.Vahşi bir hayvanın resmini çizin veya yapıştırın ve bunun hakkında bir paragraf yazın.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı

9.Do the quiz!

Quizi yap.

10.Answer the questions.

10. Soruları cevaplayın.

2020-2021 7.SINIF DİĞER TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2020-2021 7.SINIF MEB VE BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS VE ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir