DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

10.SINIF GİZEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3. ÜNİTE CEVAPLARI 

10.SINIF GİZEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3. ÜNİTE CEVAPLARI 

Sevgili Öğrenciler bu sayfamızda 2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce ders kitabı 3.Ünite Sayfa  36-48  cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı bulabilirsiniz.

2020-2021 10.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı 3.Ünite Cevapları Gizem Yayınları

2020-2021 Gizem Yayınları  10.Sınıf İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 137 sayfadan oluşuyor. 10.Sınıf İngilizce Gizem yayıncılık ders kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1: STUDYING ABROAD

UNIT 2: MY ENVIRONMENT

UNIT 3: MOVIES

UNIT 4: HUMAN IN NATURE

UNIT 5: INSPIRATIONAL PEOPLE

UNIT 6: BRIDGING CULTURES

UNIT 7: WORLD HERITAGE

UNIT 8: EMERGENCY AND HEALTH PROBLEMS

UNIT 9: INVITATIONS AND CELEBRATIONS

UNIT 10:TELEVISION AND SOCIAL MEDIA

Hazırlamış olduğumuz 2020-2021  10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla resimli ve Türkçe açıklamalı olarak hazırlanmıştır. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları 2020-2021 sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 cevaplarını sizler için hazırladık. 9.sınıf MEB ve Pasifik yayınları İngilizce ders ve çalışma kitabı diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2020-2021 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

2020-2021  10.Sınıf Gizem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 3.Ünite Sayfa 36-37-38-39-40-41-4243-44-45-46-47-48 Cevapları 

 

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları

Before You Listen

A. Listen to the text. Which legendary figure is it about? Choose the correct answer. (Audio 3.1)

A. Metni dinleyin. Hangi efsanevi figür hakkında? Doğru cevabı seç. (Ses 3.1)

Dede Korkut / Nasreddin Hodja / Köroğlu.

B. Read the statements below. Then listen to the text again and circle the correct answer.

B. Aşağıdaki ifadeleri okuyun. Ardından metni tekrar dinleyin ve doğru cevabı daire içine alın.

C. Listen to the story and put the events in the correct order. (Audio 3.2)

C. Hikayeyi dinleyin ve olayları doğru sıraya koyun. (Ses 3.2)

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları

D. The following words are from the story in the pictures. Do you know what they mean? Use a dictionary if you need to. 

D. Aşağıdaki kelimeler resimlerdeki hikayeden alınmıştır. Ne anlama geldiklerini biliyor musun? Gerekirse bir sözlük kullanın.

banquet /  welcome/  dunk /  ignore /  offer.

E. Listen to the story and number the pictures. (Audio 3.3)

E. Hikayeyi dinleyin ve resimleri numaralandırın. (Ses 3.3)

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları

F. Listen to the text. Which of the following countries have Köroğlu stories in their cultures? Tick them. (Audio 3.4)

F. Metni dinleyin. Aşağıdaki ülkelerden hangilerinin kendi kültürlerinde Köroğlu hikayeleri var? Onları işaretleyin. (Ses 3.4)

Pakistan / Azerbaijan / Georgia / Turkmenistan / Uzbekistan / Russia / Syrla / Kazakistan / India 

G. Listen to the story and put the events in the correct order. (Audio 3.5)

G. Hikayeyi dinleyin ve olayları doğru sıraya koyun. (Ses 3.5)

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları

A. Look at activities C and D in While You Listen again. Which Nasreddin Hodja story do you think is better, the first or the second one? Why do you like it?

A. Tekrar Dinlerken C ve D Bölümündeki etkinliklere bakın. Hangi Nasreddin Hoca hikayesi sizce daha iyi, birinci mi, ikinci mi? O neden hoşuna gidiyor?

B. Do you know a different Nasreddin Hodja story? If yes, tell it to your classmates.

B. Farklı bir Nasreddin Hoca hikayesi biliyor musunuz? Cevabınız evet ise, bunu sınıf arkadaşlarınıza söyleyin.

C. Did you like the Köroğlu story? Why/ Why not?

C. Köroğlu hikayesini beğendin mi? Neden / Neden olmasın?

IDIOMS

A. Read the following extract from the second Nasreddin Hodja story. Answer the questions.

A. İkinci Nasreddin Hoca hikayesinden aşağıdaki alıntıyı okuyun. Soruları cevapla.

B. Can you translate these idioms into your own language? 

B. Bu deyimleri kendi dilinize çevirebilir misiniz?

in no time / hızlıca – çabucak – vakit kaybetmeden

boiling with rage / küplere binmek – öfkeden kudurmak

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları

A. Listen and repeat the verbs below. Pay attention to the final sounds. (Audio 3.6)

A. Aşağıdaki fiilleri dinleyin ve tekrarlayın. Son seslere dikkat edin. (Ses 3.6)

B. Write each of the following verbs into the correct column above.

B. Aşağıdaki fiillerin her birini yukarıdaki doğru sütuna yazın.

C. Listen and check your answers. (Audio 3.7)

C. Dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin. (Ses 3.7).

D. Listen again and repeat.

D. Tekrar dinleyin ve tekrarlayın.

SPEAKING

A. Work in pairs. Look at activity C in While You Listen. Take turns to tell the story. Use sequence words like First, Next, Then, Later, After that, Afterwards, Finally. Start as follows.

A. İkili çalışın. Dinlerken C etkinliğine bakın. Hikayeyi sırayla anlatın. Önce, Sonra, Sonra, Daha Sonra, Ondan Sonra, Sonra, Sonunda gibi sıralı sözcükler kullanın. Aşağıdaki gibi başlayın.

B. Work in pairs. Write a conversation about the first Nasreddin Hodja story. Then choose a character, the Hodja or the neighbor, and memorize your lines. Finally, act out your conversation for your classmates.

B. İkili çalışın. İlk Nasreddin Hoca hikayesi hakkında bir konuşma yazın. Sonra bir karakter, Hoca veya komşuyu seçin ve repliklerinizi ezberleyin. Son olarak, sınıf arkadaşlarınız için sohbetinizi canlandırın.

C. Work with a different partner. Look at activity D in While You Listen. Take turns to tell the story with sequence words. Use the prompts below or your own words.

C. Farklı bir partnerle çalışın. Dinlerken D etkinliğine bakın. Sırayla hikayeyi sıralı kelimelerle anlatın. Aşağıdaki istemleri veya kendi sözcüklerinizi kullanın.

D. Work with a new partner. Look at activity G in While You Listen. Take turns to tell the Köroğlu story using some sequence words.

D. Yeni bir ortakla çalışın. Dinlerken G aktivitesine bakın. Sırayla Köroğlu hikayesini sıralı kelimeler kullanarak anlatın.

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları

Work in groups of 4. Prepare your video blog entry. / 4’lü gruplar halinde çalışın. Video blog girişinizi hazırlayın.

Discuss the questions in pairs. / Soruları ikili olarak tartışın.

A. Read the paragraph and answer the questions. / A. Paragrafı okuyun ve soruları cevaplayın.

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları

B. Read the story. Write the name of the main character to complete the title. / B. Hikayeyi okuyun. Başlığı tamamlamak için ana karakterin adını yazın.

C. Read the story again and answer the questions. / C. Hikayeyi tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

D. Find the following verbs in the story and match them with their meanings (a-c). / D. Hikayede aşağıdaki fiilleri bulun ve anlamlarıyla eşleştirin (a-c).

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları

E. Read the following text. Who is it about? / E. Aşağıdaki metni okuyun. Kimin hakkında?

F. Read the text again and fill in the timeline below with the events (a-g). / F. Metni tekrar okuyun ve aşağıdaki zaman çizelgesini olaylarla (a-g) doldurun.

G. Find these words in the text. Then use the correct words to complete the sentences. / G. Metinde bu kelimeleri bulun. Ardından cümleleri tamamlamak için doğru kelimeleri kullanın.

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları

Discuss the questions in groups of 4. / Soruları 4’lü gruplar halinde tartışın.

A. Work in pairs. Look at activity B in While You Read. Summarize the story and tell it to each other in turn using some sequence words. Describe the characters and places as well. / A. İkili çalışın. Okurken B etkinliğine bakın. Hikayeyi özetleyin ve sırayla bazı sıra kelimeleri kullanarak birbirinize anlatın. Karakterleri ve yerleri de tanımlayın.

B. Work in groups of 4. Brainstorm the historical legendary figures in the Turkish history and make a list. / B. 4’lü gruplar halinde çalışın.Türk tarihindeki efsanevi tarihi şahsiyetler üzerine beyin fırtınası yapın .

C.Choose a legendary figure from your list. Do research on him/her after school and make some notes. Use your notes and talk about this person next lesson. / C. Listenizden efsanevi bir figür seçin. Okuldan sonra onun hakkında araştırma yapın ve notlar alın. Notlarınızı kullanın ve sonraki derste bu kişi hakkında konuşun.

Work in groups of 4. Imagine there’s an international competition to choose the most important legendary figures in each country’s culture. Discuss the following questions. Then share your group’s answers with the class. / 4 kişilik gruplar halinde çalışın. Her ülkenin kültürünün en önemli efsanevi figürlerini seçmek için uluslararası bir rekabet olduğunu hayal edin. Aşağıdaki soruları tartışınız. Ardından grubunuzun yanıtlarını sınıfla paylaşın.

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları

A. Look at activity B in While You Read. Find the following idiom in the last paragraph. Circle the correct alternative. / A. Okurken B etkinliğine bakın. Son paragrafta aşağıdaki deyimi bulun. Doğru alternatifi daire içine alın.

B. Look at activity E in While You Read. Find the following idiom in the first paragraph. Choose the correct answer. / B. Okurken E etkinliğine bakın. İlk paragrafta aşağıdaki deyimi bulun. Doğru cevabı seç.

Read this unfinished story. Write a good ending in at least 120 words. Remember to check it for grammar and spelling mistakes before you hand it in next week. / Bu bitmemiş hikayeyi okuyun. En az 120 kelimeyle iyi bir son yazın. Önümüzdeki hafta teslim etmeden önce dilbilgisi ve yazım hataları için kontrol etmeyi unutmayın.

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları

Tick (√) the correct column. / Doğru sütunu işaretleyin (√).

 

10.SINIF GİZEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS ve ÇALIŞMA KİTABI  DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.