DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

10.SINIF GİZEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 2. ÜNİTE CEVAPLARI 

10.SINIF GİZEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 2. ÜNİTE CEVAPLARI 

Sevgili Öğrenciler bu sayfamızda 2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce ders kitabı 2.Ünite Sayfa  24-35 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı bulabilirsiniz.

2020-2021 10.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı 2.Ünite Cevapları Gizem Yayınları

2020-2021 Gizem Yayınları  10.Sınıf İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 137 sayfadan oluşuyor. 10.Sınıf İngilizce Gizem yayıncılık ders kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1: STUDYING ABROAD

UNIT 2: MY ENVIRONMENT

UNIT 3: MOVIES

UNIT 4: HUMAN IN NATURE

UNIT 5: INSPIRATIONAL PEOPLE

UNIT 6: BRIDGING CULTURES

UNIT 7: WORLD HERITAGE

UNIT 8: EMERGENCY AND HEALTH PROBLEMS

UNIT 9: INVITATIONS AND CELEBRATIONS

UNIT 10:TELEVISION AND SOCIAL MEDIA

Hazırlamış olduğumuz 2020-2021  10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla resimli ve Türkçe açıklamalı olarak hazırlanmıştır. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları 2020-2021 sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 cevaplarını sizler için hazırladık. 9.sınıf MEB ve Pasifik yayınları İngilizce ders ve çalışma kitabı diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2020-2021 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

2020-2021  10.Sınıf Gizem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 2.Ünite Sayfa 24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 Cevapları 

 

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları

A. Label the pictures with the celebration types in the list below.

A. Resimleri aşağıdaki listedeki kutlama türleriyle etiketleyin.

B. Discuss the following questions in pairs.

B. Aşağıdaki soruları ikili olarak tartışın.

1. Which celebration types are popular in your country?

1. Ülkenizde hangi kutlama türleri popüler?

2. Do you celebrate your family members’ birthdays?

2. Aile üyelerinizin doğum günlerini kutluyor musunuz?

3. Which of the following do you include when you organize a party?

3. Bir parti düzenlerken aşağıdakilerden hangisini dahil edersiniz?

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları

A. Watch the video. What type of celebration are Amy, Betty and James organizing? Choose the correct answer. (Video 2.1)

A. Videoyu izleyin. Amy, Betty ve James ne tür bir kutlama düzenliyor? Doğru cevabı seç. (Video 2.1)

B. Watch the video again and choose the correct answer.

B. Videoyu tekrar izleyin ve doğru cevabı seçin.

Discuss the following questions in pairs.

Aşağıdaki soruları ikili olarak tartışın.

1. Do you and your family celebrate your parents’ wedding anniversary every year?

1. Siz ve aileniz her yıl ebeveynlerinizin evlilik yıldönümünü kutluyor musunuz?

2. Have you ever organized a surprise party for them? If yes, how did they feel?

2. Hiç onlar için sürpriz bir parti düzenlediniz mi? Evetse, nasıl hissettiler?

Read the sentences from the video. Pay attention to the idioms in bold. Use your own words and write their meanings.

Videodaki cümleleri okuyun. Kalın yazılmış deyimlere dikkat edin. Kendi sözcüklerinizi kullanın ve anlamlarını yazın.

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları

A. Listen to the extracts from the video. Repeat with the correct intonation. (Audio 2.1)

A. Videodan alıntıları dinleyin. Doğru tonlama ile tekrarlayın. (Ses 2.1)

B. Listen to these short extracts. Repeat with the correct intonation. (Audio 2.2)

B. Bu kısa alıntıları dinleyin. Doğru tonlama ile tekrarlayın. (Ses 2.2)

C. Work in pairs. Act out the extracts in activity B. Then change roles and act them out again.

C. İkili çalışın. B etkinliğindeki alıntıları canlandırın. Sonra rolleri değiştirin ve yeniden canlandırın.

SPEAKING – 1

A. Read the expressions below. You can use them when you make plans with other people.

A. Aşağıdaki ifadeleri okuyun. Başkalarıyla plan yaparken bunları kullanabilirsiniz.

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları

B. Work in pairs. Read the following instructions and role-play the situation.

B. İkili çalışın. Aşağıdaki talimatları okuyun ve durumu canlandırın.

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları

A. Read the dialogue below. Can you guess the meaning of this expression?

A. Aşağıdaki diyaloğu okuyun. Bu ifadenin anlamını tahmin edebilir misin?

B. Read the dialogue again and match these idioms with their meanings.

B. Diyaloğu tekrar okuyun ve bu deyimleri anlamlarıyla eşleştirin.

While You Listen

A. Listen to Mandy and Alex. Circle the correct alternative. (Audio 2.3)

A. Mandy ve Alex’i dinleyin. Doğru alternatifi daire içine alın. (Ses 2.3)

B. Listen to the conversation again. Look at the table and fill in the missing information.

B. Sohbeti tekrar dinleyin. Tabloya bakın ve eksik bilgileri doldurun.

C. Listen again and correct the mistakes in the following sentences.

C. Tekrar dinleyin ve aşağıdaki cümlelerdeki hataları düzeltin.

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları

D. Listen to the following conversations and fill in the missing words. (Audio 2.4)

D. Aşağıdaki konuşmaları dinleyin ve eksik kelimeleri doldurun. (Ses 2.4)

E. Listen again and check your answers.

E. Tekrar dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.

F. Work in pairs. Act out the conversations. Then change roles and act them out again.

F. İkili çalışın. Konuşmaları canlandırın. Ardından rolleri değiştirin ve onları yeniden canlandırın.

Work in groups of 4. Answer the questions in turn.

4 kişilik gruplar halinde çalışın. Soruları sırayla cevaplayın.

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları

Work in pairs. Prepare your video blog entry.

İkili çalışın. Video blog girişinizi hazırlayın.

A. Think about your plans for the future. First, make notes below. Add some details about your future career. Present your plans to the class.

A. Gelecek için planlarınızı düşünün. Önce aşağıya not alın. Gelecekteki kariyeriniz hakkında bazı ayrıntılar ekleyin. Planlarınızı sınıfa sunun.

B. Choose a famous person. Imagine you are that person and think about your future plans. Then work in groups of 4. Present your plans in turn.

B. Ünlü bir kişi seçin. O kişi olduğunuzu hayal edin ve gelecek planlarınızı düşünün. Ardından 4’lü gruplar halinde çalışın. Sırayla planlarınızı sunun.

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları

C. Work in pairs. Match the sentences to make the dialogues and then act them out.

C. İkili çalışın. Diyalogları yapmak için cümleleri eşleştirin ve sonra canlandırın

D. Work with a different partner. Use your own words to complete the dialogues and act them out.

D. Farklı bir ortakla çalışın. Diyalogları tamamlamak ve onları canlandırmak için kendi sözlerinizi kullanın.

DISCUSSION TIME

Work in groups of 4 and discuss the questions.

What do you think about the following quotations? Do you agree? Why/Why not?

Aşağıdaki alıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Katılıyor musun? Neden / Neden olmasın?

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları

Read the instructions below and do your project.

Aşağıdaki talimatları okuyun ve projenizi yapın.

Before You Read

Read the following paragraph and write the advantages of planners.

Aşağıdaki paragrafı okuyun ve planlamacıların avantajlarını yazın.

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları

A. Read Dora’s planner below and circle the correct alternative.

A. Dora’nın aşağıdaki planlayıcısını okuyun ve doğru alternatifi daire içine alın.

B. Read the planner again. Which of the following information can we infer about Dora? Tick (√) the correct statements.

B. Planlayıcıyı tekrar okuyun. Dora hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisini çıkarabiliriz? Doğru ifadeleri işaretleyin (√).

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları

D. Read the following text. Does it include Aldin’s plans about education?

D. Aşağıdaki metni okuyun. Aldin’in eğitim planlarını içeriyor mu?

E. Work with your partner. Read the text again. Take turns to talk about Aldin’s plans.

E. Partnerinizle birlikte çalışın. Metni tekrar okuyun. Sırayla Aldin’in planları hakkında konuşmak için.

F. Which of the following can we infer from the text? Choose the correct answer.

F. Metinden aşağıdakilerden hangisini çıkarabiliriz? Doğru cevabı seç.

G. Read the text again and pay attention to the words in bold. Match them with their meanings (a-c).

G. Metni tekrar okuyun ve kalın yazılmış kelimelere dikkat edin. Bunları anlamları ile eşleştirin (a-c).

After You Read

A. Discuss the following question with your partner.

A. Aşağıdaki soruyu partnerinizle tartışın.

B. Imagine you have the chance to represent your country on the international platform. Would you like to choose any of the following areas? If yes, which one(s)? Why?

B. Ülkenizi uluslararası platformda temsil etme şansınız olduğunu hayal edin. Aşağıdaki alanlardan herhangi birini seçmek ister misiniz? Varsa, hangileri? Neden?

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları

A. Write a paragraph about your future plans in your notebook.

A. Defterinize gelecek planlarınız hakkında bir paragraf yazın.

B. Work in pairs. Exchange your notebooks and check each other’s paragraph for grammar and spelling mistakes.

B. İkili çalışın. Defterlerinizi değiştirin ve birbirinizin paragraflarını dilbilgisi ve yazım hataları için kontrol edin.

A. Read the following conversations. Pay attention to the proverbs in italics.

A. Aşağıdaki konuşmaları okuyun. İtalik olarak yazılmış atasözlerine dikkat edin.

B. Read the conversations again. Match the proverbs with their meanings.

B. Konuşmaları tekrar okuyun. Atasözlerini anlamları ile eşleştirin.

 

10.SINIF GİZEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS ve ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.